Prawnik w sprawach karnych – prawa i obowiązki

Prawnik – kiedy potrzebna jest pomoc

Kiedy materiały postępowania karnego z aktem oskarżenia podejrzanego trafiają do sądu, podejrzany staje się oskarżonym i potrzebuje pomocy prawnej nie mniej niż potrzebował na etapie postępowania przygotowawczego. Dla oskarżonego ten etap procesu jest kluczowy, ponieważ jego los jest rozstrzygany wydaniem wyroku przez sąd. Prawnik reprezentujący klienta przed sądem, chroni jego interesy, podważa niesłuszne argumenty i dowody w sprawie.

Prawa i obowiązki prawnika w sprawach karnych

Obrona sądowa świadczona przez prawnika w Olsztynie jest prawem pozwanego do ochrony przed ściganiem zagwarantowanym przez ustawodawstwo karne. Wykorzystanie wszystkich możliwych metod obrony przed oskarżeniem w sądzie może znacząco wpłynąć na decyzję sądu. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym postępowania karnego strony postępowania mają równe prawa do gromadzenia i przedstawiania dowodów sądowi, a także do wykonywania swoich praw proceduralnych.

Głównym zadaniem prawnika w sądzie jest uczynienie wszystkiego, co konieczne, aby doprowadzić do uniewinnienia klienta, jeśli istnieją ku temu podstawy. Prawnik z Olsztyna nie widząc możliwości wybronienia klienta przed wyrokiem skazującym, może starać się o złagodzenie kary, określonej sankcją artykułu, zgodnie, z którą oskarżony zostaje postawiony przed sądem. Wszystkie działania prawnika na etapie procesu mają na celu wdrożenie i przestrzeganie praw procesowych oskarżonego. Aby znaleźć specjalistę wystarczy wyszukać prawnik olsztyn i wybrać kogoś z naprawdę długiej listy.

Pomoc prawna dla oskarżonego przed sądem w Olsztynie

  Pomoc prawna polega na korzystaniu z prawa do obrony, a mianowicie :

 • na doborze właściwej taktyki obronnej, przedłożeniu niezbędnych petycji
 • przedstawianiu dowodów, wyrażaniu opinii na temat petycji innych uczestników postępowania sądowego
 • dopuszczalności obrony podczas przesłuchań w trakcie procesu
 • domagać się wezwania i przesłuchania świadków obrony na takich samych warunkach jak świadkowie zarzutów, w badaniu dowodów w sprawie sądowej i zazwyczaj prowadzi do wydania przez sąd orzeczenia o łagodniejszym wyroku sądowym.

Kiedy oskarżony czuje wsparcie profesjonalnego prawnika w sprawach karnych, ma nie tylko nadzieję, ale także realną szansę na uzyskanie minimalnej kary lub uniknięcie ścigania karnego.

Obrona w sądzie to:

 • Sprzeciw wobec stanowiska prokuratora
 • Terminowe zbieranie i przedkładanie dowodów
 • Składanie wniosków o zwolnienie pozwanego z odpowiedzialności karnej, o wezwanie i przesłuchanie świadków obrony lub oskarżenia, o zażądanie rzeczy lub dokumentów, o zastosowanie, anulowanie lub zmianę środków zapewnienia postępowania karnego (na przykład zajęcie mienia), przeprowadzenie niezbędnych badań i inne
 • Przygotowanie pozwanego do przesłuchania w sądzie
 • Przesłuchanie świadków oskarżenia, w szczególności w celu ustalenia niespójności i fałszywych oświadczeń tych świadków
 •  W razie potrzeby, pisemne zgłoszenie zastrzeżeń do sądu
 • Odwołanie od wyroku w sądzie apelacyjnym, w razie potrzeby także w sądzie kasacyjnym.

Jak prawnik może być przydatny na etapie skazania?

Prawnik w Olsztynie pomoże ustalić miejsce odbywania kary, złoży wniosek o zwolnienie warunkowe, odroczenie wykonania wyroku w sprawie zwolnienia z odbywania kary lub zastępowania kary, zrobi wszystko, co konieczne, aby szybko wycofać wyroki skazujące lub wystąpi o względnie łagodniejszą karę. Jeśli zakład karny narusza prawa więźnia (klienta), odwoła się od ich działań.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że prawnik nie ma prawa zagwarantować wyniku, zasady etyki adwokackiej zabraniają tego. Prawnik w Olsztynie ma prawo zagwarantować tylko wysokiej, jakości ochronę, uczciwą i profesjonalną pomoc prawną. Może on opowiedzieć o praktyce w takim postępowaniu karnym, o działaniach, które zamierza podjąć w celu obrony. W takim przypadku opłata adwokata w żaden sposób nie może być powiązana z wynikiem. Nawet, jeśli klient otrzyma wyrok skazujący, nie ma prawa żądać zwrotu opłaty, jeśli prawnik wykonał wszystkie niezbędne kroki proceduralne w celu ochrony klienta.

Prawnik ma również prawo odmówić obrony, jeśli:

 • Istnieją okoliczności, z powodu, których jego udział w postępowaniu karnym jest wykluczony (na przykład, jeżeli taka obrona jest sprzeczna z interesami osoby, której prawnik udzielił lub świadczy pomoc
 • Stanowisko adwokata w odniesieniu do obrony nie pokrywa się ze stanowiskiem oskarżonego
 • W przypadku, gdy klient umyślnie nie przestrzega warunków umowy z nim zawartej
 • Gdy pozwany nie przestrzega zaleceń prawnika.

  Prawnik ma również prawo do rozwiązania umowy o pomoc prawną jednostronnie w dowolnym momencie przed upływem czasu na warunkach określonych w umowie.

Author: